Welkom

Welkom op de website van de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk.

Wij zijn een samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk en De Nederlandse Gerformeerde Kerk in Doesburg.

Wij komen zondags bij elkaar om, samen met gelovigen over de hele wereld, God ervoor te bedanken dat Hij onze dagelijkse gids wil zijn. Dat doen we door tot Hem te bidden en Hem toe te zingen. Tegelijk vragen wij of Hij met ons mee wil blijven gaan, omdat wij niet zonder Hem willen leven.

In de kerk is iedereen welkom. Ook zomaar een keertje binnenlopen en kijken hoe een kerkdienst eruitziet kan altijd.

Kerkdiensten

 

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een eredienst.Over geloof


 Wie is God en wat geloven wij?

Over de gemeente


Informatie over onze gemeente

 


Kerkdiensten

3 september

10.00 uur

ds. R. Nijhoff

10 september

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. H. v.d. Kamp

zondag 17 september

Startzondag

10.00 uur ds. J.J. Lof

24 september

10.00 uur

ds. W.J. van de Velde

Over geloof

Wat geloven we?


We willen kerk van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat. De bijbel vertelt ons van zijn komst in de wereld en van zijn lijden; van zijn dood voor onze zonden en van zijn opstanding uit de dood. Daardoor heeft Hij de weg vrij gemaakt naar God. Zo mogen we God, onze Schepper, weer kennen. Geloven betekent voor ons dat we antwoord geven op deze goede boodschap van Gods liefde voor mensen.


Kerk van Jezus Christus zijn betekent dan ook dat we Hem willen volgen. We willen leven uit zijn liefde. We willen er zijn voor de mensen om ons heen.


Elke zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Wie ons kerkgebouw binnenloopt, zal zien dat het kruis centraal staat met op de tafel een opengeslagen bijbel. Daarmee willen we zichtbaar maken dat de bijbel voor ons van levensbelang is. Daar willen we naar luisteren en handelen.


We zien als kerk uit naar de tweede komst van Christus. Nu leven we nog in bezet gebied. We zijn bepaald niet volmaakt. Maar dan zal Hij alle machten overwinnen.


Wat wij als kerk geloven is samengevat in verschillende belijdenissen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (uit de 4e eeuw na Christus) hebben we gemeen met alle christelijke kerken. Als kerk die voortkomt uit de Hervorming van de 16e eeuw vinden we ons geloof verder verwoord in onder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.

Wie is God?


God

Heb je een goede vriend? Iemand bij wie je jou zorgen kwijt kunt en waar je jou onzekerheid durft toe te geven. Iemand die met je huilt en met je lacht. God wil iemand voor je zijn. Niet als een vage hogere macht, maar als een persoon met een naam. God wil de wereld herstellen. Ziekte, dood, uitbuiting, jaloezie, eenzaamheid en verdriet wil Hij wegnemen.


Hij nodigt je uit om met Hem mee te gaan naar die totaal vernieuwde wereld. Een wereld waar ieder mens gerespecteerd wordt. Waar je niet je best hoeft doen om erbij te horen, maar waar iedereen wordt genomen zoals Hij is.


Wat je daarvoor moet doen? Je overgeven aan Gods vaderlijke leiding en zorg. Dat betekent dat je luistert naar wat Hij je leert over het onderhouden van goede (liefdevolle) relaties met de mensen om je heen. Ook betekent het dat je luistert naar zijn advies over wat goed en niet goed is voor jou. Het klinkt eigenwijs, maar Hij weet dat beter dan Wij. Wij zijn diep van binnen toch vaak uit op korte termijn pleziertjes. Soms is het goed om door een ander bij de les te worden gehouden.


God wil met je meegaan bij die andere manier van leven. Hij adviseert en corrigeert je, maar Hij vangt je ook op als je het even niet ziet zitten.


God blijft jouw zoeken. Hij geeft n.l. om jou. Hij gaf jou leven met als doel dat jij en God de vreugde in het leven met elkaar zouden delen. Daarom kan Hij je niet zomaar laten gaan.


De kerk

Daarom komen wij zondags bij elkaar om, samen met gelovigen over de hele wereld als één grote menigte God ervoor te bedanken dat Hij onze dagelijkse gids wil zijn. Dat doen we door tot Hem te bidden en Hem toe te zingen. Tegelijk vragen wij of Hij met ons mee wil blijven gaan, omdat wij niet zonder Hem willen leven.


In de kerk is iedereen welkom. Ook zomaar een keertje binnenlopen en kijken hoe een kerkdienst er uit ziet kan altijd.

Kerkdiensten

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een eredienst.

Voor de kinderen is er een Bijbelverhaal, voor de allerkleinsten is er een crèche.


Mocht u de dienst niet live kunnen bezoeken dan nodigen wij u van harte uit om de diensten te volgen via Kerkdienstgemist.


3 september

10.00 uur ds. R. Nijhoff


10 september

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. H. v.d. Kamp


17 september

Startzondag

10.00 uur ds. J.J. Lof


24 september

10.00 uur ds. W.J. van de Velde


1 oktober

10.00 uur ds. R. Nijhoff


8 oktober

Oecumenische viering

10.00 uur dienst in de Martinus Parochie


15 oktober

10.00 uur ds. A.J. de Jong


22 oktober

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. J.J. Lof


29 oktober

10.00 uur ds. J.A. Boersema

Contact

Wilt u meer informatie over onze gemeente of wilt u eens een gesprek stuur dan een mail naar:

contact@ooipoortkerk.nl


Contactadressen


Ooipoortkerk
Ooipoortstraat 52
6981 DW Doesburg


scriba

J.B. van der Eerden scriba@ooipoortkerk.nl


doorgeven liturgie

liturgie@ooipoortkerk.nlRoutebeschrijving


U kunt parkeren op de parkeerplaats Kloostertuin achter de Albert Heijn en de PLUS supermarkt. Deze parkeerplaats is ook achter de kerk.

Loop vanaf de parkeerplaats, langs de vuilcontainers, rechts naast de PLUS supermarkt, tussen de huizen door, het steegje in. Vervolgens ziet u aan het einde van het steegje, aan uw rechterhand Ondernemershuis Hanzegilde. Daar slaat u rechtsaf de Ooipoortstraat in. Op zondag kunt u gratis parkeren op parkeerplaats Kloostertuin. Let op: Hoewel u met de auto ook de Ooipoortstraat in kunt rijden en daar kunt parkeren adviseren we u om dat niet te doen. De Ooipoortstraat wordt namelijk vanaf 11:00 afgesloten voor verkeer.


Financiën


ANBI-status

De gemeente is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


A1. Algemene gegevens

naam

telefoonnummer (scriba)

RSIN/Fiscaal nummer

website adres

e-mail

adres

postcode

plaats

Nederlandse Gereformeerde Kerk te Doesburg

0313-474791

8084.05.020L01

www.ooipoortkerk.nl

scriba@ooipoorkerk.nl

Ooipoorstraat 52

6981 DW

Doesburg


A2. Algemene gegevens

naam

telefoonnummer (scriba)

RSIN/Fiscaal nummer

website adres

e-mail

adres

postcode

plaats

Christelijk Gereformeerde Kerk te Doesburg

0313-474791

8084.05.020L01

www.ooipoortkerk.nl

scriba@ooipoorkerk.nl

Ooipoorstraat 52

6981 DW

Doesburg


A1

De kerk, zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). De kerk verbindt zich door artikel A1 van de kerkorde (statuut) aan de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in artikel G84.1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: gkv.nl/kerkorde.

De Gereformeerde Kerken in Nederland ontvingen van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot (de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Zie gkv.nl/anbi

 

A2

CGK

De Christelijke Gereformeerde kerk te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

CGK: Kerkorde

De Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

 

C1. Doelstelling/visie.

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.


CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze webpagina: www.gkv.nl/anbi, eventueel aangevuld op de website van de plaatselijke kerk.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/

Het beloningsbeleid is te vinden op de landelijke website.

CGK: Predikantstraktementen

GKv: kerkelijk-personeelsbeleid

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.Jaarrekening kerk

Begroting 2023

38.125

6.500

9

44.634


19.224

0

5.723

27.755

2450

2.000

0

55.152


-10.518

Werkelijk 2022

38.203

6.225

46

44.474


19.609

0

5.488

16.816

450

1.921

0

44.284


-1.561

Werkelijk 2021

40.902

7.949

0

48.860

 

20.445

0

5.750

23.502

375

1.792

0

51.864

 

-3.004

Vaste vrijwillige bijdragen (VVB/rondgangen)

Collecten/giften/acties

Overige ontvangsten

TOTAAL BATEN


Tractement, bijdrage emeritering, kerkelijk werkers

Quotum/bijdragen kerkverband

Kerkelijke gebouwen, rente, reserveringen

Salaris/vergoeding koster/vrijwilligers

Kerkelijke organisatie, evangelisatie

Aflossingen/afschrijvingen

TOTAAL LASTEN


Overschot / Tekort

Jaarrekening diaconie

Begroting 2023

10.000

1.500

11.500

 

1.000

3.500

7.000

11.500

 

0

Werkelijk 2022

8.647

1.915

10.562

 

1.670

3.487

6.996

12.123

 

-1.561

Werkelijk 2021

1.897

8.992

10.889

 

337

1.500

8.021

9.858

 

1.031

Collecten

Overige ontvangsten

TOTAAL BATEN

 

Plaatselijke ondersteuning/uitgaven     

Regionale-/landelijke uitgaven

Diaconaal werk wereldwijd

TOTAAL LASTEN

 

Overschot / Tekort

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van een woning, kerkgebouw of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.