ANBI-status

 

 

De gemeente is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

A1. Algemene gegevens

Naam                         Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Doesburg
Telefoonnummer (scriba): 0313-414791
RSIN/Fiscaal nummer: 8084.05.020L01
Website adres: http://www.ooipoortkerk.nl/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres: Ooipoortstraat 52
Postcode: 6981 DW
Plaats: Doesburg

 

A2. Algemene gegevens

Naam                         Christelijk Gereformeerde Kerk te Doesburg
Telefoonnummer (scriba): 0313-414791
RSIN/Fiscaal nummer: 8093.84.127L01
Website adres: http://www.ooipoortkerk.nl/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres: Ooipoortstraat 52
Postcode: 6981 DW
Plaats: Doesburg

 

 

A1

De kerk, zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). De kerk verbindt zich door artikel A1 van de kerkorde (statuut) aan de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in artikel G84.1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: gkv.nl/kerkorde.

De Gereformeerde Kerken in Nederland ontvingen van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot (de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Zie gkv.nl/anbi

 

A2

CGK

De Christelijke Gereformeerde kerk te Doesburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

CGK: Kerkorde

De Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

 

C1. Doelstelling/visie.

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze webpagina: www.gkv.nl/anbi, eventueel aangevuld op de website van de plaatselijke kerk.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/

Het beloningsbeleid is te vinden op de landelijke website.

CGK: Predikantstraktementen

GKv: kerkelijk-personeelsbeleid

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Jaarrekening kerk

 

  Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB/rondgangen) 40.902 40.279
39.775
Collecten/giften/acties 7.949 93.000
10.079
Overige ontvangsten 0 0
4
TOTAAL BATEN 48.860 49.588
49.931
 
Tractement, bijdrage emeritering, kerkelijk werkers 20.445 24.992
14.725
Quotum/bijdragen kerkverband 5.750 6.006
7.277
Kerkelijke gebouwen, rente, reserveringen 23.502 19.500
15.463
Salaris/vergoeding koster/vrijwilligers
375  375 0
Kerkelijke organisatie, evangelisatie 1.792 2.750
2.472
Aflossingen/afschrijvingen 0 0
798
TOTAAL LASTEN 51.864
53.683 40.735
 
Overschot / Tekort -3.004
-4.095
9.196

 

Jaarrekening diaconie

 

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020  
Collecten 1.897 3.134  
Overige ontvangsten 8.992 7.447  
TOTAAL BATEN 10.889 10.581  
       
Plaatselijke ondersteuning/uitgaven      337 1.232  
Regionale-/landelijke uitgaven
1.500 1.200  
Diaconaal werk wereldwijd
8.021 9.136  
TOTAAL LASTEN 9.858 11.568  
       
Overschot / Tekort 1.031 -987  

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van een woning, kerkgebouw of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

 

Kerkdiensten

zondag 28 mei Pinksteren

10.00 ds. J.J. Lof

zondag 4 juni

Heilig Avondmaal

10.00 ds. J.J. Lof

 

Lees meer:

Kerkdiensten

 

Volg de diensten via:

Kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? (Mattheüs 6:26,)

Ooipoortkerk © 2013